สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน

99 ซอย จุฬาฯ 14 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์กลาง 02-215-2991 โทรสารกลาง 022168821

Email: Patumwan@rtp.go.th